Privacitat

INFORMACIÓ DETALLADA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES I CONSENTIMENT EXPLÍCIT DE TRACTAMENT DE CATEGORIES ESPECIALS DE DADES

En compliment d’allò que preveu l'article 13 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril, sobre protecció de persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, d'ara en endavant, Reglament Europeu de Protecció de Dades, us informem del següent:

1.- DADES DEL RESPONSABLE

Identitat del responsable del tractament

EMPURIA GEL SL, amb NIF B17412552

Dades de contacte del responsable:

Adreça a Carrer SECTOR AEROCLUB, N.9, Castelló d'Empúries, 17487 GIRONA

Telèfon: 972450074

Correu electrònic: info@gelatidino.com

2.- FINALITAT DEL TRACTAMENT

2.1.- La recollida i tractament de les Dades Personals de l'interessat té com a finalitat: La gestió administrativa d'aquestes dades, incloent l'emissió de factures, albarans i comandes, així com també l'enviament d'aquelles comunicacions que considerem que poden ser d'interès i sempre relacionades amb l'objecte de la nostra relació comercial.

2.2. En el cas que vostè participi en algun dels nostres sortejos, les seves dades seran tractades per a gestionar les respostes ofertes en els formularis de participació i la gestió de la seva participació en aquests sortejos.

3.- LEGITIMACIÓ

Base jurídica del tractament

En compliment d'allò que estableix l'article 13 del Reglament Europeu de Protecció de Dades us informem que la base jurídica per aquest tractament és la següent:

  • Consentiment de l'interessat
  • Tractament necessari per a l'execució d'un contracte on l'interessat n'és part,
  • Tractament necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament (facturació).

Obligació de facilitar dades i conseqüències de no fer-ho

És imprescindible la comunicació de les dades personals sol·licitades per a poder gestionar la vessant administrativa de la nostra relació comercial i també per rebre informació relativa als nostres productes i/o serveis.

4.- DESTINATARIS

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

No estan previstes les transferències internacionals de dades.

5.- DRETS

Tenen dret a accedir, rectificar i suprimir dades, així com a exercir altres drets com s'explica a en la informació addicional.

En virtut d'allò que disposen els articles 15 a 22 del Reglament Europeu de Protecció de Dades, en qualsevol moment podeu exercir el vostre dret d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat, oposició i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades, incloent-t'hi l'elaboració de perfils, dirigint-vos per escrit a través de correu ordinari o per correu electrònic a info@gelatidino.com.

Igualment teniu dret a retirar en qualsevol moment el consentiment atorgat prèviament per al tractament de les vostres dades personals.

En últim lloc, us informem que també teniu dret a imposar la reclamació corresponent davant de l'autoritat de control competent en matèria de protecció de dades si considereu que hem vulnerat qualsevol dels vostres drets que el Reglament de Protecció de Dades o la seva norma de desenvolupament us reconeixen.

6.- PROCEDÈNCIA

Les vostres dades personals les hem obtingut perquè ens les heu facilitat o bé de manera directa, o bé a través d'un proveïdor nostre.

Categoria de dades que es tracten

  • Les dades personals objecte de tractament són les següents: Nom/cognoms/NIF/adreça postal i/o electrònica/número de compte bancari, adreça IP.

El consentiment que ara atorgo només és per a les finalitats descrites en la informació que conté aquest document i en els termes d'ús, cessió i conservació que aquí es desenvolupen.